Animal Science

สัตวศาสตร์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัตววิทยา จัดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในการเรียนรู้ด้านชีววิทยา ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์ทั้งสิ้น ทั้งร่างกาย การดำรงชีพ และอื่นๆ ดังนั้นจึงสามารถที่จะแยกสาขาของสัตวศาสตร์ หรือสัตววิทยาออกย่อยได้อีกหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น โบราณวิทยา สัณฐานวิทยา วิทยาตัวอ่อน วิทยาเซลล์ อนุกรมวิธาน พฤติกรรมวิทยา นิเวศวิทยา สัตวภูมิศาสตร์ เป็นต้น  สำหรับประเทศไทยศาสตร์แขนงนี้จะเปิดศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่จะอยู่ในคณะเกษตร ประมง วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น และเมื่อสำเร็จการศึกษาจากศาสตร์แขนงนี้ จะได้ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ผู้ที่ศึกษาสามารถที่จะทำงานได้ทั้งในภาครัฐ และเอกชนได้ตามความประสงค์

สัตวศาสตร์ หรือสัตววิทยา เป็นศาสตร์ที่มีการศึกษามาตั้งแต่ในอดีต โดยความรู้เหล่านี้เริ่มต้นมาจากนักปราชญ์ในสมัยกรีกโบราณไม่ว่าจะเป็นอริสโตเติล ฮิปโปเครเตส รวมไปจนถึงพลินี จากนั้นมาศาสตร์แขนงนี้ก็ได้รับการเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติม จนกระทั่งถ่ายทอดมายังปัจจุบันนี้ ศาสตร์ความรู้ต่างๆ ก็มีความทันสมัย การรักษาต่างๆ ก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามศาสตร์ความรู้สัตวศาสตร์ในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่มีแนวริเริ่มมาจากในอดีตนั่นเอง

ในส่วนของความสำคัญของศาสตร์แขนงนี้ มีความจำเป็นมาก เพราะชีวิตของคนเราล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง เช่น หนู กระต่าย สุนัข แมว เป็นต้น หรือจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อบริโภค เช่น สุกร โค กระบือ แกะ เป็นต้น สัตว์เหล่านี้มีชีวิตเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่มันจะมีปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องสุขภาพ รวมไปถึงจิตใจของมัน ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ หรือเรียนจบสัตวศาสตร์ ก็จะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ ซึ่งต่างก็มีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปต่อผู้เลี้ยง ดังนั้นเมื่อสัตว์เหล่านี้มีปัญหาต่างๆ นักสัตวศาสตร์ก็จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ โดยใช้ความรู้ทางด้านสัตวศาสตร์ที่เรียนมา ประกอบกับการรักษา

ก่อนที่จะตัดสินใจเป็นนักสัตววิทยา นักสัตวศาสตร์ หรือตัดสินใจที่จะเรียนรู้ในด้านของสัตวศาสตร์ ผู้เรียนเองจะต้องมีความชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิด เพราะว่าศาสตร์แขนงนี้ล้วนแล้วแต่เรียนเรื่องสัตว์ทั้งนั้น ผู้เรียนเองจะต้องมีความสนใจเรื่องสัตว์เป็นพื้นฐาน พร้อมทั้งต้องเป็นคนที่สามารถวิเคราะห์ปัญหา ใช้เหตุผลเป็น สรุปผลเป็น สามารถที่จะเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้ รวมถึงต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในองค์กร หรือชุมชน ที่ต้องทำงานร่วมกัน เพราะการที่เราตัดสินใจในการประกอบอาชีพใดๆ เราจะต้องใช้ชีวิตส่วนมากอยู่กับอาชีพนั้นๆ ผู้ที่ประกอบอาชีพจึงจำเป็นที่จะต้องอยู่กับอาชีพที่ทำแล้วมีความสุข เพื่อที่จะได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ออกมาดีที่สุดนั่นเอง