งานช่างเทคนิค สายงานนี้จะครอบคลุมตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางเทคนิค  จะมีลักษณ์ะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม สร้าง ออกแบบ ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามแบบที่ได้กำหนด  ต้องควบคุมเครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ คำนวณราคา อีกทั้งยังต้อตรวจสอบ