อาชัพคุ้นตาของไทย

เห็นได้ชัดว่าตอนนี้ประเทศไทยของเรานั้นกำลังประสบปัญหาแรงงานต่างดาวล้นเมือง นั่นเป็นปัญหาที่หลายคนกลัวว่าคนเหล่านี้จะมาแย่งงานคนไทยทำ ทำให้รัฐบาลได้มี พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกมาควบคุมโดยห้าม “ต่างด้าว” ห้ามทำอาชีพที่คนไทยทำอยู่ก่อนแล้ว เว้นแต่ว่าเกิดความขาดแคลนแรงงานอาจมีข้อแม้ให้ทำได้ในบางกรณี โดยงานที่ต่างด้าวสามารถทำได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหลัก 2 อย่าง ได้แก่ ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ไม่กระทบกับแรงงานของคนไทย

1.นวดไทย มีคนไทยไม่น้อยที่ประกอบอาชีพหมอนวดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตท่องเที่ยวที่ชุกชุมไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังนั้นจึงเป็นอาชีพหาเลี้ยงปากท้องได้เป็นอย่างดี ทำให้อาชีพนี้เป็นที่สงวนเอาไว้สำหรับคนไทยเท่านั้น

2.งานฝีมือ เช่น งานแกะสลัก งานทอผ้า ทอเสื่อ เนื่องจากเป็นงานที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ต้องทำโดยฝีมือคนไทย อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่มีความสำคัญของวัฒนธรรมไทย การจะให้คนต่างชาติหรือต่างด้าวมาทำเป็นสิ่งต้องห้ามในปัจจุบันนี้

3.ช่างเสริมสวย เป็นอีกหนึ่งอาชีพยอดนิยมของคนไทย เรียกได้ว่ามีอยู่ทุกที่ในบ้านเรา โดยเฉพาะในหมู่บ้านก็มีไม่ต่ำกว่า 2 – 3 ร้าน ถ้าเป็นในเมืองเรียกได้ว่าเกิน 10 แน่นอน ช่างเสริมสวยเป็นงานสร้างรายได้ดีของคนไทย โดยเฉพาะการสร้างอาชีพให้ผู้หญิง

4.เกษตรกร ไทยของเราเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ของเราประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสวงนเอาชีพหลักของชาติเอาไว้ เพื่อไม่ให้ลูกหลานของชาวบ้านไม่มีงานทำ หรือเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่างต่างด้าว

บทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน

ตามมาตรา 8 ที่กำหนดไว้ว่าห้ามต่างด้าวประกอบอาชีพที่อยู่ในบัญชี 1 – 3 หากละเมิดจะถูกให้สั่งให้เลิกกิจการหรือการประกอบอาชีพ รวมถึงปรับเงินตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท ถ้ายังคงดึงดันประกอบกิจการต่อไปจะถูกปรับเงินเพิ่มขึ้น 10,000 บาท ตามจำนวนวันที่ฝ่าฝืน รวมถึงในกรณีที่ต่างด้าวได้รับอนุญาตแต่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนแล้วยังคงประกอบกิจการต่อไปจะถูกปรับตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลทำเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับประชาชนคนไทย เพื่อที่เราจะได้มีงานทำทุกคนโดยไม่ถูกเบียดเบียนโดยแรงงานต่างด้าว หากผู้ใดทำผิดตามที่ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้กำหนดเอาไว้จะถูกดำเนินการทางกฎหมายทันทีทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในส่วนของกฎหมายฉบับนี้