หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการกำหนด ดูแลเสนอนโบบายใหม่ๆ รวมไปถึงมีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงโยบายต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับงานบุคลากรให้เกิดความเหมาะสม และนำไปใช้ได้