งานโลจิสติกส์ คือโลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูลการขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์ หรือคือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง