หน้าที่สื่อสารมวลชน คือกระจายข้อมูล หรือข่าวจากบุคคล หรือองค์กรหนึ่ง ไปยังมลชนจำนวนมากโดยให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วมีความชุดเจนในข่าวสารนั้นได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์