หน้าทีของหน่วยงานวิทยาศาสตร์คือ มีปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก โดยต้องมีการรับผิดขอบ และควบคุมคุณภาพของงานที่สูงมากรับผิดชอบงานวิเคราะห์ วิจัย หรือทดสอบทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคโนโลยี